You are here:

Budynek Baletu Opery Krakowskiej po przebudowie

Budynek Baletu Opery Krakowskiej z zewnątrz
Budynek Baletu Opery Krakowskiej znajduje się w obrębie murów starego miasta i wpisany jest do rejestru zabytków Krakowa.

Po  gruntownej przebudowie i modernizacji możliwej dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WM na lata 2014 - 2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami) jest dziś  nowoczesnym obiektem z dwoma salami baletowymi, służącym tancerzom baletu Opery Krakowskiej. Mieści się tutaj również siedziba Studia Baletowego Opery Krakowskiej, kształcącego dzieci i młodzież.

Dla zwiedzających na parterze budynku, udostępniona jest wystawa multimedialna „Balet 21” dokumentująca działalność Baletu Opery Krakowskiej i Studia Baletowego. Na kilku interaktywnych ekranach prezentowane są archiwalia, materiały filmowe pokazujące scenę taneczną Opery Krakowskiej z różnych perspektyw: historycznej, współczesnej, plastycznej, edukacyjnej, zza kulis, z Sali prób, z garderoby. Ekspozycja dostępna jest dla osób anglojęzycznych oraz osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących, niedosłyszących. 

Kamienicę poddano wielu zabiegom renowacyjnym od piwnic po dach. Budynek wyposażony jest obecnie w dwie sale baletowe, część administracyjno-biurową, zaplecze fitness, szatnie. Przy zachowaniu zabytkowej materii obiekt dostosowano do współczesnych standardów. Tu także zamieszczono platformę multimedialną, zawierającą informacje o Balecie Opery Krakowskiej, jego dokonaniach i ludziach z nim związanych oraz prezentację archiwalnych zbiorów. Modernizacja, zakończona w 2020 roku, w zasadniczy sposób zmieniła warunki pracy Baletu oraz możliwości edukacyjne Studia Baletowego.

Multimedia


 
Download free VisitMałopolska app
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>