You are here:

Polityka prywatności - aplikacja mobilna

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ VISITMAŁOPOLSKA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy dokument zawiera zasady korzystania z aplikacji VisitMałopolska (zwaną dalej „Aplikacją”) przeznaczoną na mobilne systemy operacyjne wymienione w pkt. 2.1. niniejszego regulaminu i jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) (dalej jako „Regulamin”).

  2. Usługodawca zapewnia dostęp do Regulaminu bezpośrednio w Aplikacji oraz na stronie internetowej www.visitmalopolska.pl.

  3. Przed rozpoczęciem użytkowania Aplikacji należy uważnie przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin. W przypadku braku akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Aplikacji oraz ją odinstalować. Akceptacja regulaminu i rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług, o których mowa w pkt. 6.

  4. Świadczącym usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Województwo Małopolskie z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, nr NIP: 6762178337, REGON; 351554287; adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (dalej „Usługodawca”).

  5. Aplikacja jest elementem platformy m_MSIT (dalej „Platforma”), służącej do udostępniania informacji o atrakcjach turystycznych w Małopolsce oraz do analizy danych o odwiedzonych obiektach i proponowania na tej podstawie atrakcji dla użytkowników aplikacji.

  6. Platforma służy świadczeniu usług osobom odwiedzającym Województwo Małopolskie, które zainstalowały Aplikację (dalej „Użytkownicy”) -  w postaci przekazywania informacji dotyczących Województwa Małopolskiego w zakresie, w jakim Usługodawca za pośrednictwem Platformy posiada dostęp do tych informacji (dalej jako „Usługi”). W ramach świadczonych Usług, Usługodawca będzie udostępniał również aktualizacje dla Aplikacji, jeśli Usługodawca uzna takie za celowe.

  7. Producentem Aplikacji oraz Platformy jest firma Comarch Polska S.A. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 39a, 31-864 w Krakowie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000307263, nr NIP: 6751387586 (dalej jako „Producent”).

  8. Podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do Aplikacji i Platformy jest Województwo Małopolskie z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, nr NIP: 6762178337, REGON; 351554287; adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Nazwy handlowe, opisy oraz znaki towarowe opublikowane w Aplikacji podlegają ochronie autorsko-prawnej. Ochronie podlega w szczególności program komputerowy (w tym kod źródłowy), na którym opiera się działanie Aplikacji, jej interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna widziana na urządzeniu Użytkownika), a także jej wszelkie elementy graficzne, multimedialne i twórcze. Uprawnienia Użytkownika ograniczone są do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej celem, określonym w pkt. 1 ppkt. 6 powyżej. W szczególności Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji ani pobranej informacji, w całości bądź we fragmentach, w jakiejkolwiek postaci, w szczególności przesyłać lub udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych. Użytkownik nie może podejmować ani nie może zezwalać osobom trzecim na podjęcie czynności dążących do odtworzenia kodu źródłowego Aplikacji (reverse engineering), deasemblacji, dekompilacji. Użytkownik nie może Aplikacji zbywać, udostępniać, udzielać licencji, cedować, przenosić prawa używania, oddawać do używania pod jakimkolwiek tytułem odpłatnym lub darmowym innym osobom lub podmiotom prawnym.

 2. WYMAGANIA TECHNICZNE APLIKACJI

  1. Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne typu smartphone z systemem operacyjnym:

   1. Android w wersji 4.4 lub wyższej,

   2. iOS w wersji 9.0 lub wyższej,

   3. Windows Phone 8.1,

   4. Windows 10.

  2. Aplikacja do prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności wymaga – na urządzeniu, na którym jest zainstalowana - m.in. sprawnego i aktywnego modułu dostępu do sieci Internet, sprawnego i aktywnego modułu GPS, sprawnego i aktywnego modułu bluetooth zgodnego ze standardem LE oraz czujników obecnych w urządzeniu (takich jak żyroskop, kompas, magnetometr i inklinometr). Brak któregoś z urządzeń może wiązać się z niedostępnością na danym urządzeniu niektórych funkcjonalności Aplikacji, za co Usługodawca i Producent nie ponoszą odpowiedzialności.

  3. Aplikacja do instalacji i prawidłowego działania wymaga zgody Użytkownika na jej dostęp do wybranych funkcji telefonu, m.in.:

   1. dokładnej lokalizacji (na podstawie sygnału GPS i sieci), przybliżonej lokalizacji (na podstawie sieci),

   2. modyfikowania, usuwania i odczytywania zawartości karty SD,

   3. odbierania danych z internetu, pełnego dostępu do internetu, wyświetlania stanu sieci,

   4. włączenia powiadomień,

   5. aparatu fotograficznego,

   6. kompasu, inklinometru, magnetometru,

   7. modułu Bluetooth,

   8. odświeżania w tle.

  4. Aplikacje współpracujące (zintegrowane) z Aplikacją mogą niezależnie od punktu 2 ppkt. 3 wymagać dostępu do funkcji telefonu.

  5. Usługodawca dopuszcza wyłącznie pobranie i instalację Aplikacji ze sklepów internetowych:

   1. App Store (dla systemu iOS),

   2. Google Play (dla systemu Android),

   3. Windows Store.

z zachowaniem zasad i warunków regulaminowych w nich przewidzianych.

 1. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie 2 ppkt. 5 powyżej, bez pisemnej zgody Usługodawcy stanowi rażące naruszenie Regulaminu i powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy. Usługodawca i Producent nie ponoszą odpowiedzialności za działanie aplikacji pobranej z innego źródła niż wskazane w pkt 2 ppkt 5.

 2. Aplikacja, m.in. w zależności od wersji Aplikacji oraz platformy na jaką jest dedykowana, współpracuje z innymi aplikacjami mobilnymi takimi jak: Google Maps, HERE WeGo oraz Apple Maps, które są aplikacjami zewnętrznymi względem Aplikacji i umożliwiają nawigację do wybranego przez niego punktu. Usługodawca ani Producent nie odpowiadają za poprawne funkcjonowanie tych aplikacji zewnętrznych.

 3. Aplikacja, m.in. w zależności od wersji aplikacji oraz platformy na jaką jest dedykowana, współpracuje z innymi aplikacjami mobilnymi zainstalowanymi na urządzeniu Użytkownika (np. Facebook, Twitter), które są aplikacjami zewnętrznymi względem Aplikacji, ale pozwalają na pełne korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji. Usługodawca ani Producent nie odpowiadają za poprawne funkcjonowanie tych aplikacji zewnętrznych.

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

  1. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

  2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

   1. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,

   2. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników, Usługodawcy i osób trzecich, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i ich praw własności intelektualnej, a także wszelkich innych praw i ogólnie przyjętych zasad postępowania,

   3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie własnego użytku (tzw. dozwolonego użytku) z wyłączeniem celów prowadzenia działalności gospodarczej, biznesowej, zwłaszcza zarobkowo-komercyjnej;

   4. korzystania z Aplikacji w sposób nieutrudniający kierowanie pojazdem (Usługodawca rekomenduje używanie bezpiecznego uchwytu na urządzenie mobilne w trakcie korzystania z Aplikacji w samochodzie).

  3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia (lub zagrożeniu naruszenia) ich praw, lub praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Aplikacji. Wszelkie powiadomienia należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy serwis.msit@umwm.pl.

  4. Pobranie Aplikacji ze sklepów wskazanych w pkt. 2 ppkt. 5, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem Usług jest bezpłatne. W uzasadnionych przypadkach, Usługodawca może przewidzieć odpłatność za dostęp do określonej funkcjonalności w ramach Aplikacji, o czym uprzednio Użytkownik zostanie wyraźnie poinformowany.

  5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet.

  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji i zaleca Użytkownikom monitorowanie pomiaru przesyłanych danych przez urządzenie Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji.

  7. Korzystanie z aplikacji zewnętrznych, współpracujących z Aplikacją, może być płatne. Wszelkie koszty i odpowiedzialność za ich wykorzystanie ponosi Użytkownik.

  8. Aplikacja i Platforma wykorzystuje zanonimizowane informacje (identyfikowane przez identyfikator instalacji) nt.:

   1. lokalizacji urządzenia, dzięki czemu możliwe jest działanie funkcjonalności nawigacji,

   2. modelu urządzenia, na którym została zainstalowana i jego systemie operacyjnym,

   3. sposobu korzystania Użytkownika z Aplikacji, tj. wyszukiwanych informacji, wybieranych ustawień, uruchamianych modułów, kliknięć w aplikacji, zapisanych ustawień, przeglądanych treści w aplikacji,

   4. odwiedzonych beaconów (wraz z informacjami o parametrach beaconów, które są przekazywane do Platformy),

   5. problemów technicznych podczas korzystania z aplikacji.

  9. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z możliwości synchronizacji Ulubionych pomiędzy Aplikacją mobilną a portalem, to niezbędne jest zalogowanie się do Aplikacji. W innym przypadku nie jest to konieczne.

  10. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z funkcjonalności powiadomień to niezbędne będzie podanie w Aplikacji danych konta na serwerze XMPP (Jabber): adres serwera, login, hasło. W takim wypadku Aplikacja będzie przetwarzała dane niezbędne do zapewnienia funkcjonalności chatu (np. listę kontaktów).

 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Usługodawca i Producent prowadzą bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, nie gwarantują jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego lub bezawaryjnego działania.

  2. Usługodawca i Producent dokładają należytej staranności w świadczeniu Usługi, aby Aplikacja zawierała jak najbardziej aktualne i zgodne z rzeczywistością dane. Nie gwarantują jednak pełnej zgodności jej wskazań z rzeczywistością np. dot. godzin otwarcia obiektów, wydarzeń, aktualności, pogody, itp.

  3. Usługodawca ani Producent nie ponoszą odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji.

  4. Usługodawca ani Producent nie przejmują odpowiedzialności za sposób oraz jakiekolwiek skutki korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, w tym także z racji korzystania z aplikacji zewnętrznych, współpracujących z Aplikacją, na których warunki Użytkownik wyraża zgodę.

  5. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie i w pełni na własną odpowiedzialność, wobec czego Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, jakie mogą być skutkiem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji lub też naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich w związku z takim korzystaniem,

   2. szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, jakie mogą powstać w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji, a zwłaszcza w związku z brakiem dostępności usług (funkcjonowania) modułu GPS czy sieci Internet lub aplikacji zewnętrznych, do których odsyła Aplikacja (np. Google Maps, HERE WeGo, Apple Maps oraz inne aplikacje zainstalowane na urządzeniu Użytkownika),

   3. warunki korzystania z (w tym rezultaty świadczenia) innych usług, aplikacji i serwisów internetowych, których dostawcą są osoby trzecie, a które używane są, lub mogą być w związku z Aplikacją.

 3. INFORMOWANIE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH DZIAŁANIA APLIKACJI

  1. Wszelkie informacje o nieprawidłowym funkcjonowaniu Aplikacji należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis.msit@umwm.pl.

  2. Zgłoszenie informacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę i model urządzenia mobilnego, na którym wystąpił problem z funkcjonowaniem Aplikacji, a także nazwę i wersję systemu operacyjnego na nim zainstalowanego, nazwę Aplikacji oraz jej wersję, jak również krótki opis sytuacji problematycznej.

  3. Usługodawca odpowiada nie później niż w ciągu 10 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania prawidłowo zgłoszonej informacji o powstałej nieprawidłowości, informując Użytkownika o zrealizowanym lub planowanym sposobie rozwiązania problemu. W przypadkach szczególnie skomplikowanych Usługodawca nie gwarantuje zachowania wskazanego terminu.

  4. Jeśli informacje zawarte w informacji o powstałej nieprawidłowości wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się do Użytkownika o ich uzupełnienie, a czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika wydłuża okres, o którym mowa w pkt. 5 ppkt. 3.

 4. POLITYKA PRYWATNOŚCI - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dokonując zgłoszenia informacyjnego, o którym mowa w pkt 5, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu,             w celach prowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz korzystania z tych danych jako danych statystycznych w procesie ulepszania Aplikacji jako produktu i świadczenia za jego pośrednictwem usług.

  2. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)

  3. Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 5 jest Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

  4. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod e-mailem iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

  5. Celem przetwarzanie danych osobowych określonych w pkt 5 związane jest z prawidłowym funkcjonowaniem Aplikacji, jak również wykonywane jest w celach udoskonalania Aplikacji i może być realizowane wyłącznie w tych celach przez inne podmioty, które obsługują Aplikację na mocy odrębnej umowy z Usługodawcą, na co Użytkownik wyraża zgodę przystępując do korzystania z Aplikacji.

  6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do realizacji celu w jakim są one zbierane. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usługi, o której mowa w pkt. 5.

  7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody/ dezaktywacji konta lub rezygnacji z usługi przez Użytkownika.

  8. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  9. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

  10. Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane te nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom trzecim i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

  11. Zapewnia się bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, w szczególności ich ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.

  12. Aplikacja mobilna korzysta z lokalizacji aby wyświetlić miejsca warte odwiedzenia będące w pobliżu oraz rozegrania gier terenowych nawet gdy aplikacja jest w tle. Lokalizacja jest przetwarzana na bieżąco i nie jest nigdzie wysyłana

 5. ZMIANY REGULAMINU

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie – w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub nałożenia na Usługodawcę lub Producenta określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania Aplikacji, poprawy jakości świadczonych Usług i zapobieganiu ewentualnym nadużyciom.

  2. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu i umieszczenia ich w Aplikacji. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmiany Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Aplikacji i odinstalowania jej z urządzenia.

 6. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

  1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności jeśli nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie, lub w udostępnionej aktualizacji/modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej natychmiastowego usunięcia z urządzenia mobilnego, na którym była zainstalowana.

  2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji.

  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działania całości lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

  2. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 459) jedynie po wyczerpaniu postępowania określonego w pkt 5.

  3. Regulamin obowiązuje od dnia 23.02.2022 roku.

 


 
Download free VisitMałopolska app
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>