Nowy Sącz

Wnętrze synagogi.
Prvížidovskí osadníci sa zjavili v Novom Saczi už v 15. storočí, alepravidelne sa tu osídľovali od druhej polovice 17. storočia, keď na terénemesta vznikla samostatná židovská obec. Prvú murovanú synagógu v mestepostavili vyše sto rokov neskôr, v roku 1780. Najväčší rozvoj židovskákomunita Nového Sacza prežila v 19. a 20. storočí. V náboženskoma spoločenskom živote Židia tvorili element mnohofarebnej mozaiky.V medzivojnovom období, keď Židia tvorili jednu tretinu mesta sa na teréneNového Sacza okrem hlavnej synagógy, tzv. Grodzkej synagógy nachádzalo 20menších modlitební. Bohatšie vrstvy sa postupne asimilovali a takdochádzalo k spoločenským zmenám. Hneď vedľa chasidi prehlbovali mystickúpobožnosť. Práve v Novom Saczi svoj dvor založil zakladateľ dynastiecadikov Halberstamov, známy ako Chaim Sandzer – Chaim z Nového Sacza,autor vynikajúceho diela Diwrei Chaim[Slová Chaima]. Rozhodná väčšina Židov z mesta zahynula počas 2.svetovej vojny. Neveľký počet tých, ktorí prežili, na prelome rokov 1968 – 69emigroval. Od deväťdesiatych rokov v Novom Saczi opäť pôsobí jedináaktívna v Poľsku modlitebňa, ktorá sa nachádza v budove Bejs Nusn-domNatana, založená na prelome 19. a 20. storočia chasidom Natan Kriszerom.