Osvienčim

Oświęcim
Prvéinformácie o židovskom osadníctve na teréne Osvienčima pochádzajú zo 16.storočia. Vtedy osvienčimskí Židia postavili drevenú synagógua v nasledujúcom storočí cintorín. Židia, ktorí bývaliv Osvienčimi, boli známi z produkcie minerálnej vody a   alkoholu. V susedstve bola známastáčareň vodky a likérov Jakoba Haberfelda. Rozvíjal sa bohatý náboženskýživot, v dôsledku čoho bola otvorená veľká synagóga v Osvienčimia stavanie neveľkých modlitební ako napríklad bratstva Chewra Lomdei Mišnajot, ktorí študovaliTalmud. Na spoločenstvo osvienčimských Židov mali značný vplyv politickénovinky. Vznikali strany a mládežnícke sionistické a robotníckezoskupenia, rozvíjala sa ortodoxia. Bohatstvo tohto sveta bolo, rovnako akov iných malopoľských mestečkách, zničené počas 2.svetovej vojny. Holokaustsa tragicky zapísal v dejinách Osvienčimi, vzhľadom na to, že na jehoteréne nacisti umiestnili nemecký táborový komplex Auschwitz-Birkenau, kdedošlo k masovej exterminácii Židov z celej Európy. Z neveľkejskupinky osvienčimských Židov, ktorí sa po vojne vrátili do mesta, skoro všetciemigrovali do zahraničia. Avšak od roku 2000 synagóga vrátane Židovskéhovzdelávacieho centra opäť otvorila svoje dvere.